BEVERS CASTORS DIVING – REGLEMENT VAN ORDE

ALGEMEEN

ARTIKEL 1
BEVERS CASTORS DIVING (hierna “BCD”) is aangesloten bij de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport (NELOS), die op haar beurt lid is van de Belgische Federatie voor Onderwateronderzoek en –Sport (BEFOS).
Ieder lid dient de voorschriften na te leven, uitgevaardigd door NELOS en BEFOS. Ieder lid dient te duiken volgens het NELOS-veiligheidsregelement.

ARTIKEL 2
Ieder lid dient er in alle omstandigheden voor te waken de goede naam van de club niet in opspraak te brengen.

ZWEMBADTRAININGEN

ARTIKEL 3
De zwembadtrainingen vinden plaats in het zwembad “Nereus” te Ganshoren, in principe iedere woensdagavond van de maanden september tot en met juni.
De leden, zwemmers en duikers dienen zich strikt te houden aan de voorschriften van de directie van het zwembad. Meer in het bijzonder zijn in het zwembad “Nereus” de badmuts verplicht en bermuda’s verboden.

ARTIKEL 4
De zwembadtraining van de kandidaten 1* en 2* duikers vangt aan om 20 uur en die van de kandidaten 3* en kandidaat AI* duikers om 20u45.
De indeling in klassen en de aanstelling van de lesgevers gebeurt door de duikschool verantwoordelijke, in samenspraak met het lesgevend kader, en wordt aan de leden meegedeeld.

ARTIKEL 5
De leden betalen het inkomgeld aan de persoon die met deze taak belast is. De lesgevers zijn vrijgesteld van het betalen van inkomgeld.

ARTIKEL 6
Alle leden dienen minstens 15 minuten voor de aanvang van hun les aanwezig te zijn in de hal van het zwembad. Zij melden zich op het vastgestelde tijdstip in het zwembad aan bij hun verantwoordelijke monitor. Ze zijn voorzien van hun basisuitrusting (masker, snorkel, vinnen en loodgordel).
Er mag nooit alleen of zonder toezicht van een lesgever worden geoefend. Indien een leerling zijn klas wil verlaten voor het einde van de les, moet hij de lesgever verwittigen.
De leerlingen luisteren aandachtig naar de instructies van hun lesgever, voeren die nauwgezet uit en blijven gegroepeerd in hun klas.

ARTIKEL 7
Bezoekers, familieleden, kinderen en vrienden van leden zijn niet verzekerd en betreden het zwembad op eigen risico indien daartoe toelating verleend wordt door het bestuur. Zij moeten dezelfde regels in acht nemen als de leden en dezelfde inkomprijs betalen en zij mogen het duikonderricht op generlei wijze storen.

ARTIKEL 8
Waardevolle voorwerpen mogen niet worden achtergelaten in de onbewaakte kleedkamers. BCD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ingeval van diefstal of beschadiging van waardevolle voorwerpen die in de kleedkamers zouden zijn achtergelaten.

ARTIKEL 9
Elke lesgever ziet erop toe dat zijn leerlingen het gebruikte materiaal terugbrengen.
De ademautomaten en jackets worden na gebruik onder het stortbad gereinigd, leeggeschud en vervolgens op de aangeduide lokatie gelegd. De tussenbeenriem van de duikflessen wordt op de gepaste manier aan de fles bevestigd en de draagriemen worden aangespannen.

ARTIKEL 10
Alle leden worden geacht spontaan hun hulp aan te bieden voor het binnen- en buitenbrengen van het duikmateriaal.

ARTIKEL 11
Zo mogelijk komen de leden na de zwembadtraining samen op een afgesproken plaats om de training te bespreken met hun lesgever, zich te informeren over andere duikactiviteiten en meer in het algemeen om de clubgeest te bevorderen.

ONTLENEN VAN MATERIAAL

ARTIKEL 12
Het duikmateriaal is primair voor de training in het zwembad maar kan eventueel uitgeleend worden. Het ontlenen is geen recht maar een dienst die BCD aan zijn leden verstrekt en die door het bestuur op ieder ogenblik kan worden herroepen of aan bijkomende voorwaarden onderworpen.
Het beschikbare materiaal wordt uitgeleend in de staat waarin het zich bevindt.

ARTIKEL 13
Het ontlenen is enkel bedoeld voor kandidaat 1* en 2* duikers, we gaan ervan uit eens 2* duiker je zelf over je materiaal beschikt.
De aanvraag moet worden gedaan bij de materiaalmeester, in de hal van het zwembad, voor het begin van de training van de kandidaten 1* en 2* duikers. Duikers met het kleinste aantal duiken hebben voorrang bij het ontlenen van materiaal.

Het aangevraagde materiaal moet worden afgehaald bij de materiaalmeester, onmiddellijk na het einde van de training van de kandidaten 1* en 2* duikers, tenzij er anders wordt afgesproken.
Het materiaal moet aan de materiaalmeester worden terugbezorgd tijdens de eerstvolgende training, voor de aanvang van de training van de kandidaten 1* en 2* duikers. Het mag niet op eigen initiatief bij het andere materiaal worden teruggelegd.
Alle materiaal moet schoongemaakt zijn. Ontleende duikflessen moeten gevuld worden terugbezorgd (min. 180 bar). Trimvesten moeten lichtjes opgeblazen zijn. Na duiken in zout water moet het materiaal ook goed worden gespoeld.

Het materiaal mag enkel worden gebruikt door het clublid die het materiaal ontleent, en het materiaal mag ook enkel op onze eigen clubduiken worden gebruikt.

ARTIKEL 14
De ontlener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Bij beschadiging, verdwijning of diefstal moet hij/zij de club vergoeden voor de geleden schade.
Indien het ingeleverde materiaal gebreken vertoont, worden die aan de materiaalmeester gemeld. Zonder voorafgaande toelating van de materiaalmeester mogen aan het ontleende materiaal geen aanpassingen worden uitgevoerd, tenzij het niet uitvoeren van de bewuste herstelling onherstelbare schade aan het materiaal dreigt te berokkenen.

ARTIKEL 15
Wie het ontleende materiaal niet tijdig of niet in de afgesproken toestand terugbezorgt (vb. niet gevulde fles), is aan BCD een boete verschuldigd van 25 euro per stuk en per week. Bovendien zal de betrokkene een maand lang geen materiaal van de club meer mogen ontlenen.
Ingeval van herhaalde nalatigheid kan het bestuur leden uitsluiten van de mogelijkheid om nog langer materiaal te ontlenen.  

CLUBDUIKEN 

ARTIKEL 16
Leden die aan een clubduik willen deelnemen, moeten zich tijdens de voorafgaande training inschrijven op de daartoe bestemde lijst of via de kalender op de website. Indien dat niet mogelijk is moeten zij in ieder geval tijdig de duikverantwoordelijke verwittigen. Ingeval van problemen met de omkadering, hebben leden die zich tijdig hebben ingeschreven, altijd voorrang op leden die dat niet hebben gedaan.
Leden die zich hebben ingeschreven voor een clubduik, maar daar uiteindelijk niet aan kunnen deelnemen, moeten tijdig de duikverantwoordelijke verwittigen.